Asta v Rappenfluh née en 1972 -shsb 214063

 

Alex vd Oberei

Mars vd Moosseedorf

Junker vd Oede

Edy v Gotthelfsegg

Aline v Bifang

Cilla v Ranfluh

Bény v Dursrütti

Diana v Barenhof

Jutta v Kneubuhl

Balz v Zeughaushof

Zorro v Muhlstein

Basi v Schonau

Gunda v Kneubuhl

Bény v Dursrütti

Christine v Kneubuhl

Kandi v Rappenfluh

Jork v Mattenhof

Daddy v Samlandkuste

Alf v Feldsick

Bianca v Schwurwaldhohe

Gora v Mattenhof

York v Fluhwald

Cita v Balmhof

Colette v Leuenbuhl

Garro v Holzegge

York v Fluhwald

Dina v Holzegge

Enzian v Rappenfluh

Max v Schonau

Diana v Gysenstein