Norma v Hofwiesenthal née en ??

 

Golf v Hofwiesenthal

Micha v Giggelberg

Félix v Steinlachburg

Markus v Ernstof

Centa v Steinlachburg

Annette v Steinrösli

Dursli v Holzmuhle

Berna v Brent

Citta v Weidachtal

Fellow v Sommenhube

Harri v Schloss Stammheim

Asta v Ulmer Land

Cilli v Sternlesberg

Kuno v Sunnehubeli

Bella v Sternlesberg

Cita v Weidachtal

Fellow v Sommenhube

Harri v Schloss Stammheim

Fix v Schloss Stammheim

Dirndel v Schloss Stammheim

Asta v Ulmer Land

Ador v Felsenburg

Alma vd Hütte

Cilli v Sternlesberg

Kuno v Sunnehubeli

Liny v Oberbottigen

Charlotte v Vogtacker

Bella v Sternlesberg

Markus v Ernsthof

Burga vd Nau